ریاست

تعداد بازدید:۸۶۸
ریاست

 

 

 

 

 

 دکتر اکبر اسدی ؛ رییس جهاددانشگاهی استان کردستان